IROP – Energetické úspory v bytových domech III – dotace až 40%
Program energetické úspory v bytových domech, pro společenství vlastníků bytových jednotek.

IROP – Energetické úspory v bytových domech III – dotace až 40%

Jedná se o aktuálně vyhlášenou výzvu s podáváním žádostí do 29. 11. 2020. Výzva je určena pro vlastníky bytových domů. Vlastník může žádat dotaci na aktivity přispívající zlepšení tepelně technických vlastností budov. DOTČENÝ OBJEKT MUSÍ BÝT V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ZAPSÁN JAKO OBJEKT K BYDLENÍ NEBO BYTOVÝ DŮM!!!!

ŽADATEL – Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající:

 • Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících,
 • Společenství vlastníků jednotek,
 • Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb.,
 • Společenstva vlastníků jednotek a fyzické osoby podnikající bez IČ,

AKTIVITY – Mezi podporované aktivity energetické úspory v bytových domech spadá:

 • Zlepšení tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí budovy,
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu,
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění,
 • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody,
 • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů,
 • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny.

DOTACE – Výše dotace poskytovaná na projekt:

Pro projekty se zateplením obvodových konstrukcí a při splnění následujících kritérií: – DOTACE 40 %

 • dosažení úspory celkové dodané energie min. 40 %,
 • dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie B nebo lepší,
 • splnění kritérií pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, § 6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Pro ostatní typy projektů: – DOTACE 30 %

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 300 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 90 000 000 Kč

Žádosti podané po 20.05.2020 – mají termín realizace do 30.06.2023. V ostatních případech do 30. 9. 2021

Program energetických úspor stanovuje, že projekt musí tvořit minimálně 85 % způsobilých výdajů tzv. hlavní aktivity projektu (stavební a technologické výdaje). Vedlejší výdaje mohou tedy tvořit maximálně 15 % celkových (autorský dozor, technický dozor, projektová dokumentace apod.)

Nejdůležitější přílohy k žádosti:

 • projektová dokumentace na úrovni žádosti o stavební povolení
 • rozpočet projektu
 • průkaz energetické náročnosti ke stavu před realizací opatření
 • průkaz energetické náročnosti ke stavu po realizaci opatření

STAVEBNÍ POVOLENÍ musí být doloženo nejpozději k podpisu rozhodnutí po schválení žádosti.

Chcete získat více informací či pomoc se zprostředkováním dotace? Napište nám, rádi Vám pomůžeme. EMAIL: petra@azhcz.cz, TEL: 776 26 52 26

Zavřít menu