Inovační vouchery
Získejte podporu až 75% výdajů díky programu inovační vouchery, dotace na výzkum a vývoj pro firmy.

Inovační vouchery

Program Inovační vouchery je otevřen pro podávání žádostí až do 30. 6. 2020. Program umožňuje získat podporu pro firmy realizující vlastní vývoj a výzkum nebo potřebují zajistit pro své produkty certifikaci, ověření vlastností nebo jiné diagnostiky či posouzení, aby je mohly dále uvádět  na trh garantovat jejich technické parametry.

Kdo může žádat:

  • Malé a střední podniky

Kolik lze získat:

  • dotace na výzkum a vývoj je poskytována do maximální výše 75 % z prokázaných způsobilých výdajů (výjimka v rámci problematiky sucha 85 %).
  • Min. dotace pro jeden projekt činí 50 000 Kč
  • Max. dotace pro jeden projekt činí 299 999 Kč

Mezi způsobilé výdaje pro dotace na výzkum a vývoj patří:

  • poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výroku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů, apod.
Č. Příklady rozpočtové položky Očekávané výstupy
1. Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty pokud jsou uvedené činnosti součástí projektu vývoje nebo zavádění nového produktu (výrobku, služby nebo procesu).   Výzkumná, laboratorní, měřící zpráva, analýza, protokol.
2. Návrh nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, nových typů zařízení, výrobků, materiálů a metod. Technologický či metodický postup, návrh metodiky.
3. Vývoj softwaru, hardwaru, materiálů, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu Výzkumná, laboratorní, měřící zpráva, analýza a protokol, návrh prototypu/funkčního vzorku formou výzkumné zprávy s fotodokumentací.
   
4. Optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů, materiálu s cílem výrazného zvýšení efektivity nebo snížení nákladů firmy. Technologický, procesní či metodický postup, materiálová studie, analýza.
5.   Modelování, simulace procesů, dějů, systémů, provozů v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nových produktů (výrobku, služby nebo procesu).   Technická dokumentace, provozní manuál, procesní mapa.

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
  • každý žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit max. 3 projekty nicméně každý projekt musí tvořit samostatný ucelený celek; projekty na sebe nemohou navazovat;
  • žadatel musí náklady napříč podanými projekty sčítat; sčítají se předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá příjemce pořídit v průběhu podávaných projektů; shodné i obdobné činnosti či nerozdělitelné služby realizované v rámci podaných projektů musí vždy být chápány jako jedna zakázka („princip účelu“); realizuje-li jeden poskytovatel služby/dodavatel více zakázek, je na ně zpravidla pohlíženo jako na jednu zakázku – výběrové řízení /nad 400 tis. Kč/
Zavřít menu